VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

   + Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   + Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

   + Công văn số 33535/GDĐT-GDTrH hướng dẫn triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   + Công văn số 2936/GDĐT-TrH về hướng dẫn cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn năm học 2015 – 2016


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc