Nhiệm vụ

    1. Giúp Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

    2. Làm chủ đầu tư, tổ chức quản lý xây dựng các công trình chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc yêu cầu.

    3. Hướng dẫn chuyên môn, quy trình thực hiện các dự án chuyên ngành cho các chủ đầu tư, các đơn vị thụ hưởng (đối với các dự án Ban không làm chủ đầu tư) theo các điều kiện của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở đảm bảo yêu cầu điều kiện năng lực của cá nhân, tổ chức trong hoạt động đầu tư, xây dựng.

    4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ tư vấn về đầu tư phát triển cơ sở vật chất chuyên ngành: Tư vấn pháp lý đầu tư; Lập dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Thẩm định thiết kế kỹ thuật; Giám sát thi công; Tư vấn đầu tư xây lắp, mua sắm hàng hóa chuyên ngành.

    5. Phối hợp theo dõi tình hình sửa chữa trường lớp trong dịp hè; Tham mưu kế hoạch thực hiện sửa chữa chống xuống cấp, mua sắm mới và bổ sung các trang thiết bị của các đơn vị trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

    6. Tổ chức thực hiện các kỳ Triển lãm – Hội chợ thường niên của ngành. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng của ngành theo xu thế hội nhập quốc tế.

    7. Thực hiện các đề tài khoa học theo sự phân công của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

    8. Định kỳ báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em – Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình và kế hoạch phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành.

     9. Xây dựng kế hoạch hoạt động và chi tiêu hàng năm trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thực hiện đúng chế độ tài chính, kế toán theo quy định.

    10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao.

    Quyền hạn

    Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức công việc, tổ chức bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    Đối với nhiệm vụ chủ đầu tư, thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Chủ đầu tư là người được giao quản lý vốn, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án từ lúc chuẩn bị đầu tư đến khi công trình hoàn thành, bàn giao cho đơn vị sử dụng và quyết toán công trình.


Tác giả: BQLĐT; Nguồn tin: Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết bài viết gốc