Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 6017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lý và thực hiện triển khai các dự án đầu tư của các đơn vị trường học trực thuộc; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các Sở – ngành chức năng đối với các hoạt động liên quan.

 

     Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là đơn vị sự nghiệp công lập, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính.

 

     Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

 

     Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có trụ sở đặt tại số 66-68 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


Tác giả: BQLĐT; Nguồn tin: Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết bài viết gốc