BỒI DƯỠNG HÈ CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GDCD,

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH PHÁP CHẾ

NĂM 2016

 

     Căn cứ kế hoạch số 1945/KH-GDĐT-TC ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016;

     Ngày 19, 20 và 21 tháng 7 năm 2016 tại trường Cao đẳng Kinh tế Tp. HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Bồi dưỡng hè cho đội ngũ giáo viên GDCD, cán bộ phụ trách pháp chế ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2016 như sau:

  •      Đối tượng tham gia:

    + Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm GDTX; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, TCCN và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

    + Cán bộ pháp chế, Trợ lý thanh niên, Giáo viên dạy môn GDCD (dạy môn pháp luật), Giáo viên tâm lý học đường các Trường cao đẳng, TCCN, THPT, Trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở quản lý (công lập và ngoài công lập).

  •      Nội dung: Chương trình Bồi dưỡng hè năm 2016 nhằm bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân, cán bộ phụ trách pháp chế ngành giáo dục và đào tạo thành phố; hướng dẫn tích hợp lồng ghép trong bộ môn giáo dục công dân: các điểm mới về sản phẩm chứa chất ma túy, các quy định hiện hành và phổ biến, cập nhật, giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 cho đội ngũ công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

     Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng hè:

Ông Đặng Minh Sự – Trưởng phòng Pháp chế, Sở LĐ, TB & XH – Báo cáo viên pháp luật thành phố

 

Lãnh đạo và giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng

 

Lãnh đạo và giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng


Tác giả: Phòng pháp chế

Liên kết bài viết gốc