Kính gửi:    

                            – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;

                            – Hiệu trưởng các Trường THPT;

                            – Hiệu trưởng Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc