Nhằm mục tiêu xây dựng mô hình tiên tiến, hiện đại và hội nhập, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội đồng thời tiếp cận được với giáo dục ở các nước trong khu vực và quốc tế, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014.
  Các Văn bản chỉ đạo nội dung này:
  – Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014
– Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015
  – Văn bản số 2747/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2016

  – Văn bản số 3376/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2017
Xem tập tin đính kèm


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc