Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị.

  Để chuẩn bị tốt cho cán bộ làm công tác thi trong các kỳ thi sắp tới, phòng GD Trung học gửi tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ thi năm 2017 để các đơn vị tham khảo. 

  Đối với các trường Trung học có cán bộ coi thi THPT QG 2017 chú ý xem tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ coi thi bài thi tổ hợp trong kỳ thi THPT QG 2017 để cán bộ làm công tác thi nghiên cứu và thực hiện.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc