Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 4 tháng 11 năm 2013 đã nêu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực; chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”.

Để thực hiện giáo dục theo định hướng phát triển năng lực ở người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, ngành giáo dục thành phố xác định giáo dục STEM là một trong các giải pháp quan trọng và đây cũng là giải pháp giáo dục giúp xây dựng lực lượng lao động chất lượng có khả năng cạnh tranh cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật. 

  Phòng Giáo dục Trung học trích đăng nội dung trao đổi của Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông với phóng viên Báo Điện tử Việt Nam.

  Xem tập tin đính kèm


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc