Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các cơ sở DTHT.

       Thực hiện Quy định về Dạy thêm học thêm, Phòng GD Trung học hướng dẫn các cơ sở DTHT thực hiện các nội dung quản lý và thực hiện công khai các nội dung như sau:
       1. Có Bảng Thông báo để Cơ sở DTHT công bố các nội dung cần phải công khai;
       2. Nội dung công khai trên Bảng thông báo gồm có:

        – Giấy phép DTHT của Cơ quan quản lý cấp (còn thời hạn)

        – Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;   – Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

        – Hướng dẫn số 2612/HD-GDĐT-TrH ngày 21 tháng 9 năm 2012 về hướng dẫn một số nội dung về dạy thêm, học thêm của Sở Giáo dục và Đào tạo;

        – Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2015 về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố;
        – Công văn số 3097/GDĐT-TrH ngày ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các các trường THCS và THPT thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
        – Công văn số 3097/GDĐT-TrH ngày ngày 05 tháng 9 năm 2014 về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các các trường THCS và THPT thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
        – Công khai thời khóa biểu, Lịch dạy, Kế hoạch và nội dung dạy học (theo giấy phép đã đăng ký);

        – Công khai Danh sách giáo viên (chỉ được ghi tên các GV cơ hữu, các GV thuộc các trường công lập được Hiệu trưởng cho phép tham gia DTHT có trong hồ sơ xin cấp phép DTHT, không công khai Họ tên GV trên thực tế đã không còn giảng dạy tại cơ sở);

  – Công khai Kế hoạch Dạy thêm theo từng khóa học của Cơ sở;

  – Công khai nội dung Dạy thêm theo nội dung đã đăng ký trong giấy phép;

  – Công khai mức thu học phí theo mức đã đăng ký trong hồ sơ cấp phép DTHT.

  3. Thực hiện quản lý, lưu giữ và xuất trình khi được thanh tra, kiểm tra hồ sơ dạy thêm, học thêm (hồ sơ cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; danh sách người học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chính theo quy định hiện hành).

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của chính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn với cơ quan quản lý.
 

 

 

 


Tác giả: Cơ sở dạy thêm học thêm

Liên kết bài viết gốc