Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng công lập trực thuộc Thành phố – Về dự triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học – cao đẳng giai đoạn 2016 – 2020. – Phòng GDCN & ĐH

Liên kết bài viết gốc