Khẩn: Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2017-2018. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc TT.GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc