ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 306  /TM-GDĐT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

 

THƯ MỜI

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng các trường THPT;

– Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;

– Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Đến tham dự  Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra  năm học 2016 – 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

 

Thời gian: 8g00, thứ ba ngày 07/11/2017

 

Địa điểm: Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo

                         (Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1)

  

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

  

 

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VP, TTr.

 

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Hoàng

 

  Ghi chú: Đề nghị các đơn vị tham dự tải tài liệu đính kèm.


Tác giả: Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc