+ Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định 448/QĐ-UBND, ngày 31/01/2012 của Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Văn bản số 3239/GDĐT-VP ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở GDĐT về chuẩn quốc tế đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Văn bản số 328/GDĐT-TrH ngày 30/01/2018 về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh.

Văn bản số 413/GDĐT-VP ngày 02/02/2018 về bài thi TOEFL ITP. 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc