Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

Vui lòng xem Thư mời số 243/GDĐT-TrH ngày 23/01/2018 của Sở GDĐT trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc