Cập nhật: 9:52, 12/3/2018 Lượt đọc: 89

Hội nghị học tập, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ cấu, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Liên kết bài viết gốc