ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số:  57  /TM-GDĐTTTr                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

  THƯ MỜI

 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Phòng Giáo dục và Đào tạo (Trưởng phòng, chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra);

Hiệu trưởng các trường THPT;

Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;

Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc;

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

  Đến tham dự Hội nghị sơ kết công tác thanh tra năm học 2017 – 2018 và tập huấn các quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 

Thời gian: 7g30, thứ ba ngày 20/3/2018

 

  Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

                         (Số 02 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TPHCM)

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

 

Nơi nhận:                            TL. GIÁM ĐỐC                                            

– Như trên;     CHÁNH VĂN PHÒNG 

 Lưu VP, TTr.

 

            (Đã ký)

 

  Đỗ Minh Hoàng

                  

 

                                                                              

                                                                                                           

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                             


Tác giả: Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc