Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

Thư mời số 73/TM-GDĐT-VP ngày 22/3/2018 về tham dự chuyên đề cấp Thành phố môn Âm nhạc trung học cơ sở.

Chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc