Kính gửi: – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

  – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

  – Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX.

 

Thời gian: 8g00 ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Địa điểm: Hội trường 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo


Tác giả: Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc