Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2017-2018 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2019. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc