Kính gửi: Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM; Trường CĐ Lý Tự Trọng; Trường CĐ Kinh tế TP. HCM; Trường CĐ Giao thông Vận tải (V/v triển khai Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND Thành phố) – Phòng GDCN & ĐH

Liên kết bài viết gốc