Tham dự Hội nghị báo cáo chuyên đề “Giải pháp nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, viên chức để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Tác giả: VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc