ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 158 /TM-GDĐT-VP

Về tập huấn chuyên môn năm học 2017 – 2018 khối ngoại ngữ, tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

               – Chủ đầu tư Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

               – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn chuyên môn khối ngoại ngữ, tin học năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Nội dung

Hướng dẫn và thực hành tổ chức quản lý hồ sơ hoạt động của các trung tâm (hồ sơ pháp lý, hồ sơ nhân sự, hồ sơ quản lý lớp học-học viên, hồ sơ phòng cháy chữa cháy, báo cáo chuyên môn,…).

– Hướng dẫn và chia sẻ phương pháp mới trong giảng dạy tiếng Anh, giúp học viên hoàn thành tốt các bài thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

2.Thành phần tham dự

– Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên.

– Chủ đầu tư Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

– Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

3. Thời gian

07 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2018.

4. Địa điểm

Hội trường Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa,

Số 20 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1.

Đề nghị các đơn vị cử người tham dự đầy đủ đúng thành phần và không cử người thay thế./.

 

– Như trên;                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

– Lưu: VT, P.GDTX.                                                                                Đã ký và đóng dấu

Đính kèm thư mời, kế hoạch tập huấn và                               Đỗ Minh Hoàng

lịch tập huấn


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc