Sở Giáo dục và Đào tạo nhắc lại mời dự Hộị nghị Tổng kết Giải thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018, ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường, kèm theo Chương trình và tài liệu Hội nghị

Liên kết bài viết gốc