ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 177/TM-GDĐT-VP

Về tổng kết năm học 2017 – 2018 giáo dục thường xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2018

                             Kính gửi:

                                            – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

                                            – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

                                            – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

                                            – Hiệu trưởng Trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

        Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 giáo dục thường xuyên như sau:

1. Thành phần tham dự

          – Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên.

          – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

        – Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trợ lý thanh niên trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; lãnh đạo các trường có lớp bổ túc văn hóa; hội đồng chuyên môn các bộ môn giáo dục thường xuyên.

2. Thời gian và địa điểm

          08 giờ 00 ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

          Đề nghị các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo đúng thành phần và không cử người thay thế./.

– Như trên;                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

– Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;                                                                          ĐÃ KÝ

– Lưu: VP, P.GDTX.

                                                                                       Đỗ Minh Hoàng


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc