Mời các Đ/c Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, đại diện các tập thể và các cá nhân được khen thưởng dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017 – 2018 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc