SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018

và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 Giáo dục thường xuyên


Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 giáo dục thường xuyên.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Lê Hồng Sơn, Thành Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ trì Hội nghị

– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đạo tạo các quận huyện;

– Lãnh đạo các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 Giáo dục thường xuyên.

Tiếp theo là 2 tham luận:

Tham luận 1: “Vai trò của Giám đốc trung tâm trong việc phát triển bền vững của trung tâm” do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 12 thực hiện.

Tham luận 2: “Vai trò của Phòng Giáo dục và  Đào tạo trong nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập tại địa phương” do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những nỗ lực của Giáo dục thường xuyên Thành phố trong năm học 2017 – 2018 đã vượt qua những khó khăn để duy trì tốt nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục, được sự tin tưởng của học viên, phụ huynh và xã hội; đồng thời nhấn mạnh trong năm học 2018 – 2019 Giáo dục thường xuyên Thành phố cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

1. Về nhiệm vụ chính trị: cần phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, công tác phổ cập – xóa mù chữ để nâng cao mặt bằng dân trí tại địa phương; cần quan tâm xây dựng mô hình đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu địa phương, tham gia làm tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở; đặc biệt là cần nắm số học viên có việc làm sau đào tạo nghề. Các huyện cần làm tốt công tác xóa mù chữ trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Về nhiệm vụ chuyên môn: cần củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chuyên môn, ổn định tâm lý đội ngũ, chăm lo đời sống giáo viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học.

Cũng tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khen thưởng cho các tập thể xuất sắc, tiên tiến, các giáo viên đã thực hiện tốt các chuyên đề chuyên môn cấp thành phố trong năm học 2017 – 2018 ./.

 

Hình ảnh đính kèm bản tin Hội nghị Tổng kết chuyên môn năm học 2017-2018

và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 Giáo dục thường xuyên

Hình 1: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Báo cáo tổng kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

Hình 3: Văn nghệ khai mạc Hội nghị

Hình 4: Các đại biểu tham dự hội nghị

Hình 5: Phát biểu tham luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Hình 6: Khen thưởng giáo viên thực hiện tốt chuyên đề cấp Thành phố trong năm học 2017 – 2018

 


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc