Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 để tiếp tục giữ vững, ổn định và phát triển bền vững Giáo dục Mầm non Thành phố;
Ngày 15/8/2018, Bậc học Mầm non Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết.

Liên kết bài viết gốc