ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 190 /TM-GDĐT-VP                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 8 năm 2018

Về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

2017 – 2018, triển khai phương hướng

nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

khối ngoại ngữ tin học           

 

                   Kính gửi:

                                   – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

                                   – Chủ đầu tư Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

                                   – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 khối ngoại ngữ tin học như sau:

1. Thành phần tham dự

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

– Chủ đầu tư Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

– Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

2. Thời gian

08 giờ 00 ngày 21 tháng 9 năm 2018.

3. Địa điểm

Hội trường Nhà khách Chính phủ, số 108 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1.

Đề nghị các đơn vị cử người tham dự đầy đủ theo đúng thành phần và không cử người thay thế./.

 

– Như trên;                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

– Các Phòng, Ban Sở GD&ĐT;

– Lưu: VT, P.GDTX.                                                                              Đã ký và đóng dấu

 

   Đỗ Minh Hoàng


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc