Ngày 20 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phổ cập Giáo dục và xóa mù chữ năm học 2017-2018 – Triển khai công tác Phổ cập Giáo dục và xóa mù chữ năm học 2018-2019.

Tham dự Hội nghị có:

– Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

– Ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng Giáo dục Trung học

Cùng lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban Sở; lãnh đạo, cán bộ phụ trách phổ cập 24 quận/huyện trên địa bàn thành phố

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Theo công văn số 3244/GDĐT-TrH ngày 19 tháng 9 năm 2018, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai thực hiện một số công tác PCGD – XMC
như sau:

– Tăng cường sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể nhằm mục tiêu đạt
hiệu quả tốt nhất trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người dân về
vai trò của công tác PGCD – XMC trong việc tạo nền tảng vững chắc để phát triển
nguồn nhân lực cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa, góp phần
thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí
Minh khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2020.

– Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày
05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về
phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu
học và phổ cập giáo dục THCS; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016
quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh
sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn và Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT
16
ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin
quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

– Quận/huyện, phường/xã/thị trấn quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ
đạo phổ cập giáo dục các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo
dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công
tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng
tình hình phổ cập giáo dục. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản
lí phổ cập giáo dục–xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ
thống.

– Các phòng GDĐT tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương,
tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo
dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; nắm
chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng
này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy
trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dụcTHCS.

– Bổ sung đầy đủ nguồn chuyên trách PCGD – XMC ở cơ sở và đảm bảo
100% chuyên trách được tập huấn phương pháp điều tra, thống kê, lưu trữ và cập
nhật trên hệ thống quản lý.

– Ban chỉ đạo cơ sở chủ động tổ chức điều tra, thống kê số liệu về trình độ,
học vấn của đối tượng trong độ tuổi, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số
lượng và trình độ giáo viên để kịp hoàn thiện số liệu và tăng cường, bổ sung nhân
sự, trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCGD – XMC của đơn vị.

– Ban chỉ đạo các quận/huyện tiến hành công tác kiểm tra công nhận theo
quy định, trong đó chú trọng đến số liệu trên phần mềm và ra Quyết định công
nhận theo mức độ.

– Tập trung chỉ đạo công tác cập nhật số liệu trên hệ thống thông tin quản
lý www.pcgd.moet.gov.vn (hoặc http://phocapgiaoduc.hcm.edu.vn) đúng với hồ
sơ sổ sách, đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Sở GDĐT sẽ trích xuất dữ liệu phục
vụ đợt kiểm tra toàn thành phố vào tháng 12/2018. Sở GDĐT công nhận PCGD
– XMC năm 2018 đối với các quận/huyện thực hiện đúng theo các quy định hiện
hành và dữ liệu trên hệ thống thông tin quản lý đầy đủ, chính xác. 

 

Ông Lê Duy Tân đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thưc hiện công tác PCGD-XMC năm 2017-2018 bậc trung học

 

Ông Cao Minh Quý – Phó trưởng phòng Giáo dục Trung học

báo cáo kết quả thực hirn công tác PCGD-XMC năm 2018-2019

Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non

đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thưc hiện công tác PCGD-XMC năm 2017-2018 bậc Mầm non

 

Ông Nguyễn Hữu Tâm đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thưc hiện công tác PCGD-XMC năm 2017-2018 bậc Tiểu học

 

Ông Hồ Quốc Ánh – Phó trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên

đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm thưc hiện công tác PCGD-XMC năm 2017-2018 khối GDTX

 

Ông Mai Phương Liên – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên

 

Tham luận của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú

 

Tham luận của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp

 

Các phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCGD-XMC

 

 


Tác giả: TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc