ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1703 /QĐ-GDĐT-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm học 2018-2019

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2018-2019 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh (các phụ lục kèm theo: Danh mục các cuộc thanh tra, bảng phân công nhiệm vụ, lịch thực hiện nhiệm vụ từng tháng và bảng dự trù kinh phí).

Điều 2. Các ông (bà) lãnh đạo các Phòng, ban Sở; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDTX; các đơn vị trực thuộc; các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng – Đại học; các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;

– Thanh tra Bộ GDĐT (để b/c);

TTTP (để b/c);
– Lưu:
VT, TTr.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hồng Sơn


Tác giả: Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc