Về đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ khen thưởng học sinh đạt giải các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc