Hội nghị triển khai, thực hiện thu thập thử nghiệm biểu mẫu năm học 2018-2019. (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 5; Phòng Giáo dục và Đạo tạo quận Tân Phú; Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Hóc Môn) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc