Thư mời các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tham dự Hội nghị lần thứ 05 Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Nhiệm kỳ XI (2018-2023) – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc