1. Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

2. Hướng dẫn họp phụ huynh học sinh để phổ biến về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

3. Mẫu danh sách tổng hợp về miễn thi.

 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc