Giấy mời dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc