Thư mời tham dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc