Họp về triển khai thực hiện thu thập dữ liệu báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2019-2020 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Giám đốc TT.GDNN-GDTX, Phân hiệu BTVH; Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc