Họp về triển khai thực hiện thu thập dữ liệu thống kê kỳ đầu năm học 2019-2020 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và phổ thông (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc