(Tin khẩn) : Mời tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường

1/12/2021 9:51

– Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021.
– Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vn
Lưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học).
– Giáo viên có thểLiên kết bài viết gốc