Về thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TU ngày 08/01/2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc