Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc