Về việc tiếp tục chăm lo đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 38/KH-CĐGD ngày 18/3/2020 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc