Công văn về việc báo cáo tổng kết “10 năm thực hiện Chiến lược Chương trình quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011 – 2020” và sơ kết “04 năm đề án phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017 – 2020”. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc