Bồi dưỡng thường xuyên chuyên đề: "Hướng dẫn phối hợp cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ"; "Vấn đề lồng ghép giới trong giáo dục mầm non". – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc