Kế hoạch thực hiện Đề án số 1712/ĐA-TLĐ ngày 11/11/2019 "Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động" giai đoạn 2019 – 2023. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc