Họp về triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2019-2020 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập), Giám đốc TT.GDNN-GDTX, TT.GDTX, Phân hiệu BTVH, Hiệu trưởng 03 trường mầm non trực thuộc Sở). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc