Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”
– VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc