Thực hiện công văn số 2260/BGDĐT-GDMN ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án, chính sách, quy định về giáo dục mầm non từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2020. Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và kiểm tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 02 phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 và Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và chuyên đề “Phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non”.

Thành phần đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bà Hoàng Thị Dinh – Chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Mầm non;  

Bà Vũ Huyền Trinh – Chuyên viên, Vụ Giáo dục Mầm non.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non.

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bà Mao Thị Kim Liên – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Bà Nguyễn Thị Kim Uyên – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh của buổi làm việc

Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Quận 10

  

 

Đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Quận 8


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc