Công văn về việc phối hợp tuyên truyền Chương trình tương tác cùng nghệ sĩ với chủ đề “Cảm ơn những tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19” – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc