Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams như:
Chuyên đề: “Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ”; “Vấn đề lồng ghép giới trong Giáo dục mầm non”; “Chăm sóc vệ sinh cho trẻ viêm đường hô hấp và tiêu chảy”; “Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non”; “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương”; “Phương pháp giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ”; “Rút kinh nghiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non”.

Liên kết bài viết gốc